14, జూన్ 2016, మంగళవారం

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా.... పాటకి పేరడీశ్వాసకోస పీల్చుటకు ప్రాణవాయువు కావాలి
ప్రాణవాయువందకుంటే ఊపిరాడక చావాలి
చెట్టు చేమె నీకు నాకు ప్రాణవాయువిచ్చేది
పచ్చ ధనము లేనినాడు ప్రాణులన్ని చచ్చేను

మొక్క నాటారా ఒక్కటి మొక్క నాటరా
మొక్క నాటారా ఒక్కటి మొక్క నాటరా
ఈ మొక్క ఒక్కటేస్తే ప్రకృతమ్మ పులకించునురా  
మొక్క నాటారా ఒక్కటి మొక్క నాటరా

పత్రహరిత సమతూకం పుడమితల్లి సింధూరం  
పత్రహరిత సమతూకం పుడమితల్లి సింధూరం
జగమెరిగిన ఈ సత్యం మరిచిపోతె మనుగడ లేదు  
భోధి చెట్టు లేమిలో జ్ఞానమే కరువయి పోయే  
భోధి చెట్టు లేమిలో జ్ఞానమే కరువయి పోయే  
యికనైనా మేలుకోరి పచ్చదనం పెంచుదాము    

మొక్క నాటారా  ఒక్కటి మొక్క నాటరా

నాటినంత మాత్రాన ఈ మొక్క మాను కాజాలదు
సాకక పోతే వూరికె ఎండనబడి పోవును      
అండ కొంచెమిస్తే పండు ఫలమిస్తుంది
చిత్త శుద్ధి  తోడైతే సమాజమ్ము సంతసించ గలదు

మొక్క నాటారా ఒక్కటి మొక్క నాటరా

చెట్టు చేమ నాదరించి మట్టు బెట్టుట మానుమురా
చెట్టు చేమ నాదరించి మట్టు బెట్టుట మానుమురా
అలసత్వం కట్టి బెట్టి పచ్చ ధనము పెంచుమురా  
వనదేవత పాడాలి వనమంతా నవ్వాలి  
వనదేవత ఆడాలి మనమంతా నవ్వాలి  
యిప్పటికీ మారకపోతే అంతకన్న ఏం ఖర్మం
మొక్క నాటారా ఒక్కటి మొక్క నాటరా
ఈ మొక్క ఒక్కటేస్తే ప్రకృతమ్మ పులకించునురా  
మొక్క నాటారా ఒక్కటి మొక్క నాటరా

1 కామెంట్‌: